Jai-Ya

Qianlong

  • Antique Chinese Qing Qianlong Mk Famille Rose 18 Immortal Porcelain Snuff Bottle.